Revitalizácia parku v mestskej časti Veča v Šali
Kategória: Urbanizmus
Rok návrhu: 2010
Autor: Ing. Tomáš Lenčéš

Riešené územie ohraničujú ulice: Nitrianska, Komenského a Dóžova. Územie predstavuje rôznorodú urbanistickú štruktúru zahŕňajúcu kostol Sv. Rodiny, Dom kultúry, obytné a polyfunkčné bloky.

IDEA:
- Otvorený atraktívny priestor pre celoročné využitie
- Bezbariérový pohyb v danej lokalite
- Nové riešenie spevnených plôch /kvalitné, odolné, trvácne, estetické a pod./
- Vytvorenie relaxačno-oddychovej zóny
- Osadenie prvkov drobnej architektúry, ktoré dotvoria atraktívne prostredie
- Vyčistiť územie od nevhodných prvkov (napr. nevyužívané betónové plochy, oplotenia v havarijnom stave a pod.)

Koncepcia spevnených plôch vychádza z celkového architektonicko-urbanistického návrhu. Pešie trasy sledujú prirodzený pohyb obyvateľov mesta Šale a v plnej miere rešpektujú pôvodné-rekonštruované pešie komunikácie.

poslať e-mailom