Revitalizácia centrálnej mestskej zóny v Šali
Kategória: Urbanizmus
Rok návrhu: 2009
Rok realizácie: 2013 - 2014
Autor: Ing. arch. Maroš Varga, Ing. Tomáš Lenčéš
Autor statického riešenia: Ing. Ján Ďurina, Ing. Dušan Vajda, Ing. Gabriel Morvay

Navrhovaná revitalizácia verejných priestranstiev predstavovala ďalšiu etapu výstavby centrálnej mestskej zóny. V nedávnej dobe bolo v meste Šaľa realizovaná pešia zóna. Po realizácii pešej zóny – 1.etapa sa mesto rozhodlo v pokračovaní revitalizácie a rekultivácií aj ďalších nadväzujúcich verejných priestranstiev.
Dané územie má ideálny potenciál na budovanie uvažovaného zámeru - kvalitné verejné priestranstvo a to z dôvodu polohy - centrum mesta, napojenie na pešiu zónu. V území je existujúca infraštruktúra - komunikácie, inžinierske siete a pod.

Cieľom riešenia je vytvoriť otvorené verejné priestranstvo, odstrániť bariéry, revitalizovať areál a zmeniť ho na celoročne využívaný verejný priestor. Dôvodom revitalizácie verejných priestranstiev mesta Šaľa v danej lokalite je ich nevyhovujúci vzťah a nevyužitý potenciál ako aj nevyhovujúci stav niektorých objektov. Riešené priestory majú rozsiahli možnosti na vytvorenie kvalitného mestského prostredia.

Riešené územie ohraničujú ulice: P. Pazmáňa, Školskou a M.R. Štefánika. Územie predstavuje rôznorodú urbanistickú štruktúru zahŕňajúcu kostol Sv. Margity Antioch, šaliansky kaštieľ, zhromažďovací priestor s hľadiskom, Gymnázium J. Fándlyho, obytné a polyfunkčné bloky.

poslať e-mailom